Varde skakklub

Sidst opdateret

13/8/22

Home Klubben turneringer billeder skakopgaver


13/08-22


Referat af bestyrelsesmøde 9. august 2022.

Afbud fra Peter.

Aftalt opstart af skakklub 30/8 kl. 19 og kommende tirsdage.

Den 6/9 vil det være lynturnering og sidste tilmelding til klubturnering.

Klubturnering starter 13/9. Rune og hans far deltager i klubturnering med nedsat tid, så deres kampe max. tager en time.

Niels Peter sørger som sædvanlig for rundelægning.

John indsender ny styrkeliste. Peter og Benny sættes ind som reserver på plads 9 og 10 på styrkelisten.

Ud over divisionsholdet er der mulighed for at vi kan få et 6. mandshold i A- rækken. Afgøres inden for den kommende tid af Sydjysk Hovedkreds. Får vi det stiller vi ikke med yderligere hold.

Opnår vi ikke et hold i A rækken, vil vi stille med 2 stk. 4 mands hold i B rækken.

Den 4/2-2023 har John på vegne af bestyrelsen sagt ja til at afholde Grand prix turnering i Varde. HJA spørger Niels Peter om han vil stå få rundelægning. Bestyrelsen er indstillet på at hjælpe hinanden med afvikling af turneringen. Ved evt. brug for ekstra skakmateriale spørger vi Esbjerg Skakklub.

Ref. Hans Jørn01/06-22

Bestyrelsesmøde i Varde Skakklub 1.6.2022  hos John


Dagsorden.

 1.Nyt fra Udvalget vedr. divisionsturneringen 2022-23

Vi gennemgik henvendelsen fra  udvalget vedr. divisionsturneringen 2022-23. Der var 5 spørgsmål vedr. afvikling af turneringen i det kommende år.


2. Nyt holdkampsreglement.

Vi konstaterede, at der især var nyt ved rækkenavnene. Mesterrække 2 bliver til A-række til næste år og med 6 spillere på holdet. Mesterrække 1 bliver til Mesterrække – fortsat med 8 spillere. Fri tilmelding til B og C rækkerne.


3. Varde Weekend.

 Der er ikke i øjeblikket opbakning til at gennemføre Varde Weekend I det kommende år.


4. Grand prix.

Vi ( Bjarne) undersøger mulighederne for at vi kan tage en af de 7 grandprix-dage. I f.eks. februar.

5. Hvordan for vi Rune med i klubturneringen?

Vi diskuterede muligheden for at lave en specialordning, så Rune kan være med i klubturneringen og alligevel nå hjem og få sin nattesøvn. Vi talte om flere muligheder for ændringer i tiden, så det ikke bliver langvarige partier for Rune. Det vil være fint, om partier med Rune kan afvikles inden for ca 1 time i alt.

Vi beder  Leszek udtale sig om, hvad han finder bedst i den sammenhæng.


5. evt.

Vi diskuterede en ide fra Michael Christensen om et weekendophold i sommerhus for klubben:
Skak hele weekenden.


Ref: JC

29/4-22


Varde Skakklub Bestyrelsesmøde 29.3.22

Dagsorden:

1. Spørgsmål fra Divisionsturneringen.

2. Generalforsamling d. 26.4.22

3. Turnering Fem dage i maj ( forslag fra Jesper Lahn – Esbjerg)

4. evt.

Ad1

Vi ønsker at spille med Brætpoint i stedet for Matchpoint fremover også.

Vi ønsker ingen forbud mod at tage remis før 30 træk.

Hvis vi spiller om matchpoint fremover, ønsker vi to point for sejr og 1 point for uafgjort.

Vi har ingen mening om ny ligastruktur.

Ad2

Man bestiller 3 uspecificerede madder ved John senest fredag d. 22.4.

Leszek sørger for øl.

Præmier: Leszek sørger for præmier (vin!) . To præmier i hver gruppe.

Skønhedspokal. Hans Jørgen undersøger. ( dommere Hans Jørgen- Nils Peter)

Kamppokal ?? Hans Jørgen undersøger

Klubmesterpokal?? Hans Jørgen undersøger

punkterne på generalforsamlingen:

1 dirigent - Vi foreslår Bjarne eller Anders.

2 Beretning

3 Regnskab

4 Fastsættelse af kontingent

 5 Valg - Benny og Leszek på valg. Leszek modtager genvalg.

 Hans Jørgen spørger Stig, om han vil opstille.

 6 Indkomne forslag - Senest 10 dage før = 16.4.

 7 evt – alt

Ad 3

Vi deltager. Vi har meddelt Esbjerg, at vi har lokaler i Varde til turneringen d. 10.5. og d. 17.5.

Turneringen slås op på DSU `s turneringsplan. Vi opfordrer alle til at deltage.

John Spørger Jesper om materiel og dommer.

Ad. 4

Intet.

Ref: JC
13/1-22


REFERAT

af bestyrelsesmøde i Varde Skakklub den 4. januar 2022 i klubbens lokaler.

Mødt: Hans Jørn Andresen, Leszek Kwapinski, John Callesen og Peter Roesen.

Afbud: Benny Damborg

DAGSORDEN:

1.Coronasituationen


2.Holdkampe 2. div. 16.1. og 30. 1.

 

A-holdene 18.1. - herunder reglerne for at spille på flere hold

3.Forårsplanen - andre ændringer?


4.Status indkøb (Leszek . Ure og noteringspapir)


5.Ny ung spiller (12 år) besøger klubben fra 11.1.


6.Andet - evt


Følgende drøftedes/vedtoges:

- Ad pkt. 1 og 2:


Punkterne drøftedes.

Der er foreløbig alene sket aflysning af holdkampen i 2. division d. 16. januar 2022.

En spiller kan i en sæson spille på divisionshold og på et lavere hold, dog højest ialt 10 kampe på en sæson.

- Ad pkt. 3:


Forårssæsonen afvikles i overensstemmelse med det endelige udkast.

- Ad pkt. 4:


Punktet drøftedes. Vi spørger Ole, om han vil stå for det praktiske med indløb mv i Leszeks fravær.

- Ad pkt. 5:

 

John spørger medlemmerne om mulighederne for at komme i klubben og spille mod den unge spiller, Ruben.

- Ad pkt. 6:


Hans Jørn taler med Niels Peter om en gennemgang af klubbens hjemmeside for medlemmerne.

John spørger pedellen om lån af en projektor.

John kontakter Benny om et arrangement i anledning af Bennys 50 års jubilæum som medlem af klubben.

Peter undersøger spørgsmålet om et arrangement i anledning af klubbens 100-års jubilæum.

John taler med Anders om hans kontakt med vores tyske venskabsklub.

Peter Roesen

17/11-21


Coeonarestriktioner


Den 16. november 2021 afholdtes bestyrelsesmøde i Varde skakklub i klubbens lokaler.

Dagsorden:

- Brev af 12. november 2021 fra Vagn Lauritzen vedr. holdturneringen og corona mv.

Efter drøftelse besluttedes, at alle personer på 12 år og derover, der kommer i klubben, skal kunne vise gyldigt Coronapas/aktuel negativ Coronatest.

Dette gælder for klubbens egne medlemmer, deltagere på udeholdet i forbindelse med holdkampe og øvrige besøgende.

Ovennævte krav om Coronapas mv gælder fra og med december 2021 og indtil videre.


Det påhviler klubbens holdledere at orientere udeholdene i god tid forud for de enkelte runder.

REFERAT


af bestyrelsesmøde i Varde Skakklub den 9. september 2021 hos John Callesen.


Til stede: Leszek Kwapinski, Hans Jørn Andresen, John Callesen og Peter Roesen


Afbud: Benny Damborg 


DAGSORDEN:


1. Klubbens corona-politik

2. Annoncering

3. Holdturneringen, herunder styrkeliste og holdledere

4. Skoleskak

5. Fordeling af opgaver i bestyrelsen

6. Evt.


Følgende drøftedes/vedtoges:


- Ad pkt. 1:

Vi sørger for at følge de offentlige myndigheders og skakmyndighedernes til enhver tid gældende regler og anbefalinger. 

I tilslutning hertil gælder ved aktiviteter i klubben, at medlemmerne skal foretage afspritning af hænder ved ankomsten.


Ved hjemmekampe i holdturneringen opfordres udeholdet til ligeledes at foretage afspritning af hænder.


Ved udekampe gælder vores hidtidige praksis med dækning af udgifter til fælles biltransport. De enkelte holddeltagere skal foretage afspritning af hænder, inden de sætter sig ind i bilen.


- Ad pkt. 2:

Vi iværksætter annoncering i Varde Ugeavis under rubrikken “Aktiv Fritid”, jf. også referat af bestyrelsesmøde den 7. januar 2020. Leszek følger op på dette, evt. efter drøftelse med Anders. Vi undersøger mulighederne for at oprette en Facebook-gruppe, evt. med vores webmaster Niels Peter som tovholder.


- Ad pkt. 3:

Vi tilmelder 1 8-mandshold (1. holdet) og 2 4-mandshold.


Som holdledere udpeges Hans Jørn, Anders og Ole.


John indsender styrkeliste opstillet efter ratingtal.


Ved tilmeldingen til holdturneringen gør John opmærksom på behovet for begrænset betænkningstid af hensyn til alarmen.


John kontakter pedellen.


- Ad pkt. 4:

Leszek, der fortsat er klubbens ansigt udadtil mht til skoleskak, drøfter kommende aktiviteter med Jan, der har vist interesse for at medvirke. 


John giver Leszek besked om møde med en mulig kontaktperson.


- Ad pkt. 5:

Spørgsmålet drøftedes.


Leszek kontakter Ole, der fortsat yder en stor indsats med indkøb af kaffe mv til klubben.


Peter står fremover for indkaldelse til bestyrelsesmøder mv, herunder udarbejdelse af dagsorden.


- Ad pkt. 6:

Intet til referat.Peter Roesen, ref.

REFERAT

af bestyrelsesmøde i Varde Skakklub den 24. november 2020 på Lykkesgårdsskolen.

Mødt:

Anders, John, Leszek, Benny og Peter

DAGSORDEN:

1. Juleafslutning

2. Klubben hurtigskakturnering

3. Afvikling af klubturneringen set med Covid-19 briller

4. Afvikling af holdkampe set med Covid-19 briller

5. Bestyrelsens aldring

6. Indslusning af nye medlemmer

7. Evt.


Følgende drøftedes/besluttedes:

-Ad pkt. 1:

Arrangementet aflyses på gr af Covid-19.

-Ad pkt. 2:

Turneringen afholdes den 8. december med max 10 personer til stede, incl. den der står som ansvarlig for arrangementet. Anders orienterer medlemmerne herom.

-Ad pkt. 3:

Turneringen skal færdigspilles således, at der højest må være 10 personer til stede i de sædvanligt

benyttede klublokaler. Hvis der møder flere end 10 personer, skal alle deltagere fordeles mellem

disse lokaler og lærerværelset. De der skal spille på lærerværelset, skal benytte den separate indgang ude i gangarealet. Alle deltagere skal selv medbringe kaffe mv. Der må ikke komme tilskuere i

et antal, der overskrider loftet på 10 personer i hvert af lokalerne. Ingen af de mødte må besøge

den del af turneringen, der afholdes i det andet lokale. Anders orienterer medlemmerne herom.

-Ad pkt. 4:

1.-holdets match den 6. december afvikles i overensstemmelse med det ad pkt. 3 vedtagne. Anders sørger for, at vores modstander informeres herom.

-Ad pkt. 5 og 6:

Punkterne drøftedes.

-Ad pkt. 7:

Det besluttedes, at referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder fortsat skal bringes på

vores hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde afholdes i klubbens lokaler den 5. januar 2021 kl. 18.00.

Peter Roesen


Referat bestyrelsesmøde Den 7. september 2020 kl 18.30 afholdtes b i Varde skakklub hos John - Mølledammen 19, Varde.

Deltagere: Anders, John, Leszek og Peter.

Afbud: Benny

Dagsorden:

1. Corona - retningslinjer for klubben

2. Evt.


 - Ad pkt. 1:

Der var efter drøftelse enighed om følgende retningslinjer:

A) I klubbens lokaler:

Når man indfinder sig i klubben, skal ens hænder afsprittes.

Klubben sørger for håndsprit.

Afspritning af hænder skal ligeledes ske, hver gang et nyt sæt bræt og brikker tages i brug, typisk i forbindelse analyse eller lynskak.

Bordene i klubbens spillelokale opstilles, således at de anbefalede afstandskrav på 1 meter opfyldes. De almindelige borde med hjul sættes sammen to og to. 

Der må ialt højest befinde sig 30 personer i spillelokalet, Incl spillere.

Det er turneringslederens/skakdommerens opgave at påse, at reglerne overholdes.

B) Holdkampe på udebane:

Ved fælles transport til holdkampe på udebane skal benyttes håndsprit og mundbind/visir efter de retningslinjer, der gælder for offentlig transport.

Det er holdlederens opgave at sørge for mundbind og sprit, der indkøbes af klubben.

De vedtagne retningslinjer sendes til klubbens medlemmer og lægges på hjemmesiden.

 - Ad pkt. 2: Leszek vil overveje et oplæg til en plan for rekruttering af nye medlemmer.

Peter vil udarbejde et udkast til nye vedtægter.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 1. december 2020 kl 17.30.


Peter Roesen
– bestyrelsesmøde d.25.8.20Dagsorden


1. Hvordan spiller vi i Corona-tiden?

2. Godkendelse af efterårsplan

3. Forberedelse af generalforsamling. Niels Peter ønsker at udtræde.

4. Hvormange hold tilmelder vi holdturneringen?

5. Opstilling af styrkeliste.

6. Flensborg-klubberns besøg i september .. udsættes??

7. evt.1.

Vi spritter hænder når vi kommer.

Vi kan tilmelde os klubturneringen på hjemmesiden.

JC køber håndsprit


2.

Anders spørger Bjarne om han vil komme med et oplæg d. 6.10.


3.

Hans Jørgen vil opstille til bestyrelsen.

JC køber gaver til de to 80-årige  (Poul og Benny) 2x2 flasker vin


4.

Holdtilmelding venter til efter generalforsamlingen.


5.

Styrkelisten følger ratinglisten.


6.

Besøg fra Flensborg en lørdag i september? Vi afventer forslag til dato fra Flensborg.  Anders rykker!

REFERAT


af bestyrelsesmøde i Varde Skakklub den 7. januar 2020 på Lykkesgårdskolen.
Mødt: Anders, John, Benny, Niels Peter og Peter


Dagsorden:


1. Siden sidst: skal der sættes en frist for indlevering af mulige skønhedspartier?


                         annoncering i Ugeavisen


                         flaske til pedellen
2. Forårsplanen: A-række femte runde i Varde d. 28. januar


                              Mesterrække 1 syvende og sidste runde i Varde d.8.marts


3. Varde Weekend: 15. - 17. maj? skal strukturen ændres til 3 hurtigpartier fredag aften og i alt almindelige partier lø./sø. ?


4. VAKS i uge 7: skal vi gentage formen fra sidste efterårsferie, tirsdag og onsdag formiddag kl. 10 – 12 ?


5. Besøg fra Flensborg, skal vi fastlægge en lørdag i september, hvad skal vi vise dem?


. evt.Følgende drøftet/besluttet:
-Ad pkt. 1:


Niels Peter orienterer om, at sidste frist for aflevering af skønhedspartier er den 31. marts 2020.
Vi påbegynder snarest annoncering i Varde Ugeavis under rubrikken Aktiv Fritid i stedet for den i bestyrelsesmødet den 27. august 2019 besluttede annoncering 2 gange årligt. Anders og John udarbejder annoncetekst.
Anders overrækker pedellen en flaske som tak for godt samarbejde og drøfter det alarmfrie område med ham.


-Ad pkt. 2:


Anders´ udkast til forårsplan drøftedes.
John og Niels Peter er ansvarlige for arrangementet den 28. januar 2020, mens Anders er ansvarlig for arrangementet den 8. marts 2020. Vi er som arrangør ansvarlige for materiellet i alle matcher under de 2 arrangementer.
Forårsturneringen tilrettelægges så vidt muligt i 2 grupper a 8 spillere, og ved færre tilmeldte med 7 runders monrad.
Anders spørger Gabor, om han vil stå for et oplæg på klubaftenen den 10. marts 2020.


-Ad pkt. 3:


Turneringen afvikles med 5 runder og med betænkningstiden halvanden time til hele partiet og 30 sekunders tillægstid pr udført træk.


-Ad pkt. 4:


Der var enighed om at gentage formen, herunder mht til tidspunkterne.


-Ad pkt. 5:


Anders spørger Flensborg om besøg en lørdag i september, der måtte passe bedst.


Vi regner med et program med skak fra omkring middagstid efterfulgt af besøg på Otto Frellos udstilling med start omkring kl. 15.00 efterfulgt af spisning fra omkring kl. 16.30.


-Ad pkt. 6:


Kriterierne for at blive klubmester drøftedes under henvisning til referater fra bestyrelsesmøderne den 8. april 2013 og 25. august 2015.


Det hedder i referat fra bestyrelsesmødet den 8. april 2013:


”Klubmesterpokalen uddeles efter evt. omkamp mellem Poul og vinderen af forårsturneringen – 2 partier med 20 minutters betænkningstid og evt. 1 parti med sudden death, således at sort får 6 minutter med krav om gevinst, mens hvid får 5 minutter og kan nøjes med remis.”
Det hedder i referat fra bestyrelsesmødet den 25. august 2015:
”Pouls forslag om at kåre klubmesteren ud fra en pointtildeling fra både efterårs- og forårsturneringen vedtoges, således at omkamp om klubmesterskabet kun sker ved pointmæssig ligestilling.”
Der opnåedes efter drøftelse enighed om, at pointtildelingen som grundlag for udpegning af klubmesteren sker således, at vinderen af hver af klubturneringerne tildeles 1 point, nr. 2 to points osv, og at klubmesteren herefter er den spiller, der sammenlagt har det laveste antal points. En manglende deltagelse i en af turneringerne betyder, at man tildeles point svarende til en placering efter den lavestplacerede deltager i turneringen.

Evt. omkamp afvikles med 2 partier og betænkningstiden 20 minutter til hele partiet med 5 sekunders tillægstid pr udført træk samt ved ligestilling 1 parti med sudden death, således at hvid får 6 minutter med krav om gevinst, mens sort får 5 minutter og kan nøjes med remis og uden tillægstid til nogen af spillerne.


Det bemærkedes i den forbindelse, at referenten i referatet fra bestyrelsesmødet den 8. april 2013 angiveligt er kommet til at bytte om på angivelsen af farvetildelingen.


Niels Peter sørger for at lægge de nu vedtagne turneringsvilkår ud på vores hjemmeside.


Peter Roesen