Varde skakklub

Sidst opdateret

8/5/24

Home Klubben turneringer billeder skakopgaver

8/5-24


Varde skakklub – Generalforsamling d. 23.4.2024


REFERAT:

 


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. fastsættelse af kontingent.

5. Valg.
6. Uddeling af pokaler

7. Indkomne forslag 

8. Evt.


13 medlemmer af klubben var mødt, herunder den samlede bestyrelse bestående af John Callesen (formand), Leszek Kwapinski (kasserer), Bjarne Rasmussen, Hans Jørn Andresen og Peter Roesen.


Følgende drøftedes/vedtoges:


 - Ad pkt. 1:

Anders Christensen valgtes som dirigent og konstaterede, at der var sket lovlig indkaldelse til generalforsamlingen.


 - Ad pkt. 2:

Formand John Callesen afgav beretning, jf. vedhæftede bilag.

Beretningen godkendtes.


 - Ad pkt. 3:

Leszek Kwapinski gennemgik regnskabet.

Regnskabet godkendtes.


 - Ad pkt. 4:

Der vedtoges kontingentstigning med virkning fra 2025 med 200 kr. for alle.


Herudover vedtoges, 

 - at betaling af kontingent for resten af 2024 opkræves med frist for betaling senest den 1. juli 2024, 

 - at der fremover opkræves kontingent med forudbetaling den 1. september for hele det kommende kalenderår, første gang den 1. september 2024 

 - at betalingsfristen er på 1 måned, og 

 - at overskridelse af betalingsfristen medfører udmeldelse af klubben.


 - Ad pkt. 5:

Bjarne Rasmussen genvalgtes til bestyrelsen.


Anders Callesen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Leszek Kwapinski, der udtræder af bestyrelsen.


Steffen Eg Munk blev valgt som revisor og suppleant til bestyrelsen.


 - Ad pkt. 6:

Der uddeltes præmier til:

Rune Madsen - klubmester 2024,

Jan Schou Jørgensen - nr 2 i forårsturneringen og

Steffen Eg Munk - vinder af gr. 2.


 - Ad pkt. 7:

Intet til referat.


 - Ad pkt. 8:

Steffen Eg Munk foreslog, at der i klubbens program indgår arrangementer, herunder lynturneringer, af hensyn til medlemmer, der ikke skal spille turneringspartier de pågældende aftener.


Bestyrelsen tilkendegav, at spørgsmålet vil blive taget op i forbindelse med planlægningen af efterårsprogrammet.Peter Roesen

referent

1/4-24


Varde skakklub – Generalforsamling d. 23.4.2024


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Varde Skakklubtirsdag d. 23.4.2024. Det foregår i klubbens lokaler på Lykkesgaardskolen. Kl. 18.30

Dagsordenen :

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning( her vender vi klubbens status: holdturnering mm.– formand )

3. Regnskab

4. fastsættelse af kontingent.
Der er forslag fra den afgående kasserer om kontingentforhøjelse bl.a. pga. faldende medlemstal.

5. Valg.

      Leszek er på valg, men trækker sig. Bjarne er på valg.
 Hans Jørgen , Peter og John er ikke på valg.

6. Uddeling af pokaler

klubmester

 Kamppokal

 Skønhedspokal  ( partier skal indleveres til Hans Jørn eller Niels Peter senest d. 16.4.)

7. Indkomne forslag

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til  formanden senest d. 16.4.

8. Evt.

Alt kan diskuteres – intet vedtages.

Før generalforsamlingen spiser vi en fin let frokost bestående af 3 stk. uspecificerede håndmadder ledsaget af en håndbajer.
Madderne koster pr 3 stk 45 kr. Bestilles ved John senest fredag d. 19.4.

26/5-23


Referat af generalforsamling 25. april 2023.

Pkt. 1

Anders Christensen blev valgt til dirigent.

Pkt. 2

Herefter formandens beretning hvor han bl.a. kom ind på følgende.

 Benny Damgaard har i år kunne fejre 50 års medlemskab af klubben. Vi har mistet Niels Aage, hvor der efterfølgende blev holdt minde komsammen på Big Ben.

 Der er kommet tilgang af nye unge spillere, som går godt frem i spillestyrke. Bl.a. har Steffen og Anders klaret sig rigtig godt.

 Varde 1. rykkede ned i mesterrække. Der har været svingende indsats, med mangel på spillere på holdet, og mange afbud.

Der diskuteredes hvordan indsats kan forbedres. Vi aftalte at holde møde sidst i september/først i oktober, hvor vi aftaler hvem der ønsker at være aktive spillere på vores hold, og hvem der kun ønsker at stå som reserve. Holdleder vil efterfølgende først kontakte de aktive spillere, og derefter reserver efter behov.

Præmier: Poul Grydholt vandt forårs turneringen og blev klubmester. Hans Jørn blev nr. 2.

 I gruppe 2 vandt vores nye unge mand Anders en flot sejr efterfulgt af Bent Krog som nr. 2.

Kamppokal fik Niels Peter i år.

Der var ikke indsendt partier til bedømmelse for godkendelse til  skønhedspokal.

I sydgrandprix, som vi afholdt for første gang deltog 44 skakspillere. Vi gentager turneringen 20. jan næste år, hvor til formanden efterlyste flere hjælpere.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3

Regnskab blev gennemgået af kasser. Næsten uændret økonomi i forhold til sidste år.  God graf viste udsving i kassebeholdning i løbet af året. Der har været en del rykkere pga kontingent ikke betalt til tiden. Der opfordredes til bedre styring af økonomi ved næste sydgrandprix stævne. Kontingent forhøjelse samt evt. betaling af kontingent 1 gang om året blev diskuteret. Et flertal godkendte regnskab med uændret kontingent til næste år.

Pkt. 4

Aftalt under pkt. 3

Pkt. 5

John, Peter og Hans Jørn blev genvalgt. Der sættes en modnings proces i gang for at få nye spillere ind i bestyrelsen.

Pkt. 6

Blev klaret under pkt. 2

Pkt 7.

Ingen indkomne forslag.

Pkt. 8

Anders Christensen har kontakt til vores venskabsklub i Flensborg. Han planlægger en tur i hvor den tyske klub kommer her op til os sidst i september/først i oktober.


Peter omtalte, at vi allerede nu skal tænke frem på vores 100 års jubilæum i 2027. Som skal være fejres med godt arrangement. Der blev nævnt om der kan søges ekstra penge via fonde/doner.

Den 10. juni deltager vi i folkefestival kl. 13.30 på cirkuspladsen ved rådhuset. Vi stiller et par borde op og 3-4 spil skak. Det er for markedsføring af foreninger i Varde Kommune, håber mange skakspillere vil komme og være med til at spille og markedsføre skakklubben over for folk der kommer forbi. Hans Jørn sender mail ud til alle i klubben vedr. arrangement.

Anders Christensen takkede for god ro og orden under generalforsamling.

Referat Hans Jørn
08/04-23


Varde skakklub – Generalforsamling d. 25.4.2023


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Varde Skakklubtirsdag d. 25.4.2022. Det foregår i klubbens lokaler på Lykkesgaard-skolen. Kl. 18.30

Dagsordenen :

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. fastsættelse af kontingent.

5. Valg.
 Hans Jørgen , Peter og John er på valg.
Alle modtager genvalg, men Peter vil gerne afløses.

6. Uddeling af pokaler

klubmester

 Kamppokal

 Skønhedspokal

7. Indkomne forslag

8. Evt.

Partier, som skønnes egnede til  titlen Året Skønhedsparti , kan indleveres til  Hans Jørgen eller Niels Petersenest d. 18.4.23 .


Før generalforsamlingen spiser vi en fin let frokost bestående af 3 stk. uspecificerede håndmadder ledsaget af en håndbajer.
Madderne koster pr 3 stk 45 kr. Bestilles ved John senest fredag d. 21.4 kl. 12.00

Referat generalforsamling d. 26.4.22     Varde Skakklub

1.Valg af dirigent

    Anders valgt

2. Formandens beretning

    John berettede om året fra 21.august 2021 til nu. Godkendt.
    Under samme punkt motiverede og uddelte Hans Jørn:


Klubmesterpokalen, som gik til Hans Jørgen – skarpt forfulgt af Anders
Kamppokalen, som gik til Jan for  at score 70 % i holdturneringen.
Skønhedspokalen, som gik Til Anders for sit parti mod Poul G. i forårsturneringen.

3. Fremlæggelse af årsregnskabet.

    Leszek fremlagde på fornemste vis regnskabet, som fremviste et mindre underskud grundet i
    mindre overskud i cafeen, større kørselsudgifter og ingen weekendturnering der traditionelt
    giver et lille overskud.
4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Godkendt.


5. Valg.
    Leszek modtog genvalg, og han blev valgt med applaus
    Benny genopstillede ikke. Bestyrelsen foreslog Bjarne som nye medlem. Han blev valgt.
    Der blev herefter brug for en ny revisor, fordi Bjarne nu er medlem af bestyrelsen. Niels Aage
    blev valgt.
    Så blev der brug for en ny revisorsuppleant i stedet for Niels Aage. Det blev Jan.


6. Indkomne forslag.

    Det var ingen forslag.


7. evt.

    Vi vendte problematikken om øgede benzinudgifter bør give mere i kørselstilskud. Tages op på
    kommende bestyrelsesmøde.


Niels Aage begavede den tidligere formand, Anders med en bog, et skakbræt af træ samt et
sæt fine brikker.


Tak til  Anders for dirigentrollen. Mødet sluttede i nogenlunde ro og orden.


Herefter gik vi over til at spille lyn, som blev vundet at Poul G, som var flyvende.

Ref: JC


Formandsberetning april 2022.

Det har været et kort år. Vi havde sidste generalforsamling d. 21. august 21. Baggrunden er selvfølgelig Corona-en.

Den har så i øvrigt haft sin del af opmærksomheden i løbet af året.
Med afspritning af hænder og brikker og brug af mundbind eller ej.
Den har også betydet indgreb i holdturneringen i løbet af året, hvor specielt 1. holdet har været ramt af udsættelse og hold, der var præget af mange afbud – både fra egne spillere og hos modstanderholdene. Det er lykkedes at gennemføre holdturneringen trods alt.

Nye spillere.
Vi har været så heldige at få tilgang af nye spillere.
Allerførst vil jeg nævne Poul Nielsen, som var med i efterårsturneringen, men desværre ikke kunne være med i forårsturneringen. Vi håber han kan få job og skak til at fungere sammen igen til efteråret.
Dernæst vil jeg nævne Stig, som i løbet af det sidste år har udviklet sig rigtig godt til at være en spiller, som vi skal holde rigtig godt øje med, når han er modstander.
Så dukkede Niels Mathias op til forårsturneringen. Jeg har fulgt flere af hans partier og har set ham bygge stærke angreb op, for så at miste overblikket. Når han får styr på det, har vi en stærk spiller i vente.
I januar dukkede en knægt op i klubben. Rune.  Han var fra start meget interesseret (godt bakket op af far Martin), og det lykkedes med hjælp fra bl.a. Leszek, Anders, Ole og Peter at stable noget undervisning på benene, som han har fulgt. Vi har i bestyrelsen talt om at tilbyde ham en specialordning vedefterårsturneringen, så han kan deltage og samtidig nå hjem i seng i ordentlig tid.
PigenMartha kom nogle få gange og var så væk. Jeg nåede ikke af få snakket ordentligt med moderen.
I sidste øjeblik dukkede en ung ukrainsk dreng på 14-15 år op. Han hedder noget i retning af Kiril.
Både hans mor og far var med – sammen med en kontaktperson fra Paraplyen, som havde arrangeret besøget i klubben. Der blev lavet en aftale mellem Rune og Kiril om at kunne spille sammen i løbet af sommeren.

Holdturneringen
Varde 3 deltog i 4-mands række 2. Her blev det til en sidsteplads med 0 match-point og 4,5 brætpoints.
Varde 2 deltog i samme række. Her gik det noget bedre. Det blev til en 2. plads efter Evans 3. Varde 2 fik 8 match-points og 14,5 brætpoints.
Varde 1 spillede i 2. division gruppe 3. Her fik holdet en 6. plads med 5 matchpoints og 25,5 brætpoint. Her høstede vi fordel af at brætpoints tæller før matchpoints – Århusklubben SK1968 havde kun 25 brætpoints men 6 matchpoints. Havde matchpoints været afgørende, var vi røget ned i mesterrækken i næste sæson.

Klubturneringen

Efterårsturneringen havde 16 deltagere. Hans Jørn vandt foran Anders og Leszek på en delt anden og tredjeplads.
Forårsturneringen var som vi plejer delt i to grupper med 8 deltagere i hver gruppe.
Den nederste gruppe blev vundet af John efterfulgt af Svend på andenpladsen.
Den øverste gruppe blev vundet af Anders efterfulgt af Hans Jørn på andenpladsen.
Samlet Klubmester i 2022 er Hans Jørn på bedre korrektion end Anders.


Kamppokalen
Den går til den spiller der har scoret bedst i holdturneringen. Den går til Jan som har Scoret 70% i 5 kampe

Skønhedspokalen
Går til   

Vinderen viser sit parti efter generalforsamlingen.

Varde Weekend blev ikke til noget i år. Vi fandt aldrig kræfterne til det. Men håber at kunne komme i gang i gen til næste år. Som en slags erstatning, er vi med til at arrangere ”5 tirsdage i træk” sammen med Esbjerg Skakforening. Den turnering kan man stadig nå at tilmelde sig – senest d. 30.4.

Nyt materiel.

Klubben har i løbet af året indkøbt to nye ure, så vi har 8 nye ens ure til 8-mandskampene.Varde skakklub - Generalforsamling d. 26.4.2022


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Varde Skakklub

tirsdag d. 26.4.2022. Det foregår i klubbens lokaler på Lykkesgaardskolen.


Dagsordenen :

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. fastsættelse af kontingent.

5. Valg.

 Leszek og Benny er på valg. Leszek modtager genvalg.

6. Uddeling af pokaler

klubmester

 Kamppokal

 Skønhedspokal

7. Indkomne forslag

8. Evt.

Partier som skønnes egnede til at titlen: året skønhedsparti kan indleveres til Neils

Peter eller Hans Jørgen senest d. 16.4.

Før generalforsamlingen spiser vi en fin let frokost bestående af 3 stk.

uspecificerede håndmadder ledsaget af en håndbajer.

Madderne koster pr 3 stk 45 kr. Bestilles ved John senest fredag d. 22.4.


Referat af ordinær GENERALFORSAMLING i Varde Skakklub den 31. august 2021.


12 medlemmer var mødt.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab og fastsættelse af kontingent.

4. Valg til bestyrelse mv.

5. Indkomne forslag

6. Evt.


-Ad pkt. 1:

Hans Jørn Andresen valgtes til dirigent og bemærkede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


-Ad pkt. 2:

Anders fortalte om klubbens forhold og aktiviteter i den forløbne sæson, der i høj grad var præget af Coronaen med aflysninger af blandt andet weekendturnering og afbrydelse af holdturneringen.

Under debatten blev spørgsmålet om annoncering drøftet og vil blive taget op på et kommende bestyrelsesmøde.

Formandens beretning godkendtes.


-Ad pkt. 3:

John omdelte regnskab og gennemgik dette. Coronaen har haft en væsentlig betydning for indtægterne fra salg af kaffe mv og udgifterne til transport ved holdkampe.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Efter drøftelse godkendtes regnskabet, ligesom det blev besluttet at fortsætte med uændret kontingent.


-Ad pkt. 4:

Peter og John genopstillede, mens Anders besluttede at udtræde af bestyrelsen.

Hans Jørgen stillede op som kandidat til bestyrelsen.

Efter drøftelse valgtes John Callesen, Hans Jørgen Andresen og Peter Roesen til bestyrelsen for 2 år.

Som suppleanter til bestyrelsen genvalgtes Jan Schou og Michael Christensen.

Som revisor genvalgtes Bjarne Rasmussen.

Som revisorsuppleant genvalgtes Niels Aage.


-Ad pkt. 5:

Ingen indkomne forslag


-Ad pkt. 6:

Det bemærkedes, at klubbens Coronapolitik vil blive drøftet på et kommende bestyrelsesmøde.

Efter drøftelse var der overvejende stemning for, at medlemmerne på klubaftenerne foretager afspritning af hænder ved ankomsten, og at vi i øvrigt følger myndighedernes regler og anbefalinger. For så vidt angår holdkampe afventer vi foreløbig udmelding herom fra Unionen/Hovedbestyrelsen.

Anders takkede af efter sit mangeårige virke som formand for klubben, blandt andet med beretninger om nogle succesfulde øjeblikke med oprykning i holdturneringen og afspilning af et tidligere indslag om klubben på TV Glad.

Peter takkede Anders for hans virke som formand med mange gode oplevelser og godt samarbejde i bestyrelsen.


Peter Roesen, ref.

Indkaldelse Generalforsamling i Varde Skakklub.

Tid: kl 19 ti d.31.aug i klubbens lokale på Lykkesgård skolen.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent 

2.  Formandens beretning

3.  Regnskab

4.  Valg til bestyrelsen. På valg er Anders 

     John og Peter 

5.  Indkomne forslag - frist for indsendelse af forslag er 21.august.

6.   Evt


Mvh anders/bestyrelsen
REFERAT

af ordinær generalforsamling i Varde Skakklub den 1. september 2020.

Til stede var 12 medlemmer.


Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Regnskab

4. Valg.

5. Uddeling af pokaler

6. Indkomne forslag

7. Evt.


-Ad pkt. 1:

Hans Jørn Andresen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


-Ad pkt. 2:

Formand Anders Christensen redegjorde for klubturneringen i den forløbne sæson. Efterårsturneringen blev vundet af Hans Jørn Andresen og Bjarne Rasmussen, ligesom der var præmie til gruppe 2 og 3-deltagerne Jan Schou og Niels Aage Kristensen.

Forårsturneringen blev afbrudt på grund af Corona og blev ikke færdigspillet, hvorfor bestyrelsen besluttede, at der ikke skulle kåres nogen klubmester.

Klubbens weekendturnering blev i øvrigt aflyst på gr af Corona-krisen.

I holdturneringen vandt 1. holdet sin gruppe i mesterrækken, blandt andet i kraft af Leszek Kwapinskisom forstærkning og fortjent vinder af kamppokalen. Men lidt ærgerligt at tænke tilbage på matchen mod Horsens, som måtte afbrydes på grund af tyverialarmen, hvorfor vi måtte forhandle os frem til uafgjort som resultat af matchen.Anders vil indberette holdets 1. plads og oprykning til 2. division til kommunen.

Voresto 4-mandshold spillede i samme gruppe og endte som nr. 3 og 6.

Der har været forsøg på etablering af skoleskak v/Leszek som underviser.

Ved Senior-DM fik Bjarne Rasmussen en flot placering.

Anders takkede det afgørende bestyrelsesmedlem Niels Peter Nissen for hans arbejde i bestyrelsen og for, at han vil fortsætte som klubbens webmaster.

Jørgen Hansen har meldt sig ud af klubben, mens Ingolf Nikolajsen har meldt sig ind.

Vores venskabsklub i Flensborg er inviteret til et arrangement hos os den 26. september 2020. Vi afventer deres tilbagemelding.

Beretningen drøftedes og godkendtes.


-Ad pkt. 3:

Kasserer John Callesen gennemgik regnskabet, der omdeltes. Der er et beskedent underskud, men det indstilles, at der fastsættes uændret kontingent. Resultatet af kaffesalg mv. har navnlig skyldtes private ”sponsorater” fra Ole Henriksen, der fik et stort tak fra de fremmødte.

Efter drøftelse godkendtes regnskabet, ligesom det blev besluttet at bibeholde kontingentet uændret i den kommende sæson.


-Ad pkt. 4:

Benny Damborg genvalgtes som bestyrelsesmedlem.

Leszek Kwapinskivalgtes som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Niels Peter Nissen.

Jan Schou og Michael Christensen valgtes som suppleanter.


-Ad pkt. 5:

Kamppokalen blev tildelt Leszek Kwapinskisom topscorer på førsteholdet.

Der blev gjort reklame for skønhedspokalen, der ikke blev uddelt i denne omgang på grund af manglende indlevering af partier.

Klubmesterpolkalen blev ikke uddelt, jf. ad punkt 2.

Der blev uddelt gaver til 80-årsfødselarerne Benny Damborg og Poul Grydholt.


-Ad pkt. 6:

Ingen indkomne forslag.


-Ad pkt. 7:

I anledning af Corona-krisen blev der rejst spørgsmål om fremgangsmåden i forbindelse med klubbens aktiviteter.

Det besluttedes, at bestyrelsen udarbejder nærmere retningslinjer og udsender meddelelse herom til klubbens medlemmer.


Peter RoesenREFERAT
af ordinær generalforsamling i Varde Skakklub den 30. april 2019.
Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Formandens beretning


3. Regnskab


4. Valg


5. Indkomne forslag


6. Evt.
Følgende drøftedes/vedtoges:
-Ad pkt. 1:


Peter Roesen blev valgt


 


-Ad pkt. 2:


Anders redegjorde for sæsonens aktiviteter mv.


Poul blev klubmester, Hans Jørgen nr. 2, Michael nr. 3.


Gruppe 2 blev vundet af Svens med Bent som nr. 2.


Gabor blev klubmester i lynskak.


Første- og andetholdet blev nr. 2 i hver deres gruppe og modtog pengepræmier.


Bjarne vandt kamppokalen i skarp konkurrence med Svend.


Ingen indleverede partier havde gjort sig fortjent til skønhedspolkalen.


Der har været afholdt en klubaften med foredrag.


Vi håber på tilstrækkelig deltagelse til Flensborgturen den 26. oktober.


Vores juniorer Sebastian og Benjamin viser god fremgang.


Det er glædeligt, at Gabor kan fortsætte i klubben.


Næste sæson starter den 27. august.
-Ad pkt. 3:


Regnskabet omdeltes og godkendtes efter Johns gennemgang.


Spørgsmålet om anskaffelse af materiel, herunder elektronisk demo-udstyr, drøftedes.


Bestyrelsens forslag om uændret kontingent vedtoges.
-Ad pkt. 4:


Anders, John og Peter genvalgtes til bestyrelsen.


Jan og Michael genvalgtes som suppleanter.


Bjarne og Niels Aage genvalgtes som revisor og revisorsuppleant.
-Ad pkt. 5:


Ingen indkomne forslag.
-Ad pkt. 6:


Jan foreslog klubtrøjer med logo til holdkampe.


Hans Jørgen fortalte om Grindsted Skakklubs udendørsaktiviteter og jubilæum, herunder foredrag af Jens Kristiansen.


Niels Aage rejste spørgsmål om fastholdelse af nye medlemmer og aktiviteter for disse og tilbød at stå til rådighed på klubaftener.


Peter opfordrede alle til at bidrage til klubbens aktiviteter, praktiske opgaver mv. Dette kan blandt andet ske ved at udføre forskellige praktiske opgaver på klubaftenerne eller blot ved at møde op, selvom man ikke skal spille turnering.
Peter Roesen


24/4-2018


Referat af gneralforsamingen tirsdag d.25.4.18


 


 


1. Valg af dirigigent


ad.1 Michael Christensen blev valgt


 


2. Formandens beretning


ad.2 Herunder blev der diskuteret ratingberegning af klubturneringen. Der var stemning for at beholde beregningen, som vi har fået foretaget de senere år.


       I år var der kun indkommet et enkelt "skønhedsparti" til bedømmelse, for få til en bedømmelse.


       Forsamlingen opfordrede bestyrelsen til at udarbejde kriterier for bedømmelse af et "skønhedsparti",        ligeledes ønskede vi, at holdlederne skulle være opmærksomme på eventuelle spændende partier i        holdkampene.


       Beretningen blev godkendt.


 


3. Fremlæggelse af regnskab


       ad.3 Benny Damborg fremlagde regnskabet, da John Callesen var ”flygtet” til udlandet (det forlyder,        at han opholder sig i Prag)


       Trækket på kassebeholdningen har været stort, hvilket især skyldes 90 års jubilæet. Vi beholder        kontingentet uændret.


       Regnskabet blev godkendt.


 


4. Valg til bestyrelsen


ad.4 Benny og Niels Peter blev genvalgt. Ligeledes blev revisor og revisorsup: Bjarne og Niels Aage genvalgt.


 


5. Indkomne forslag


    Ingen forslag


 


6. Evt.


   Herunder skal fremhæves Benny Damborgs mange smukke ord til Formand ANDERS


 


tilsidst takkede dirigenten for god ro og orden


 


jørgen


 
Formandens beretning april 2018


Den store fest den 30. september, vores 90 års fødselsdag, startede med simultan og oplæg ved vores  egen stormester, Sune Berg Hansen. Han gennemgik sit kendte tabsparti mod Aronian og et nyere gevinstparti mod tjekken Navara. Derefter spillede han simultan mod vistnok 12 spillere, kun Poul opnåede remis.


Om aftenen var der spisning med mad fra Ansager eller Agerbæk  og musik med dans ved Peter og Allan K, meget flot assisteret af gæstesolisten Eli, Sunes dejlige kæreste. Stemningen og festen forløb rigtig godt, alle gjorde en stor indsats og også oprydningen forløb som en leg: Tak til alle!


Den 21. oktober havde vi besøg fra Flensborg, som havde sendt 7 mand herop. Under min velkomst


ringede pedel John: der var gået en (tysker) i alarmfælden, jeg tror, det var den glade Kurt, som på et lidt senere tidspunkt udtrykte sin store glæde over vores fælles arrangement, med ord, som på dansk ville lyde som ”Det er bare så hyggeligt!” Vi spillede to runder mod hinanden, og vi vandt en stor sejr, vist især opnået på vores nederste brætter. Efter dette slag besigtigede vi Minibyen, hvor jeg tolkede Laurids Bjerregårds udmærkede præsentation af seværdigheden. Tyskerne var begejstrede over Minibyen og så store undervisningsmæssige muligheder i stedet.


Desværre tyndede det ud i vores egen deltagerliste, og da vi indtog Kong Svend for at spise sammen, var vi danskere skrumpet ind til tre mand: det er ikke godt nok!


Efterårets klubturnering havde 14 deltagere.


Holdkampene resulterede ikke i nogle førstepladser, men vores A-rækkehold var meget tæt på og blev nr. 2 à point med Springeren 2. Vores mesterrækkehold endte på en delt 3. plads og B-rækkeholdet på en 2. plads.


I forårets klubturnering deltog Leszek, en spiller vi var glad for at se i vores klub igen, desværre ser det ud til at han allerede vil forlade os igen – for Georgien!


Bestyrelsesmøder har vi holdt tre af.


Skoleskak var ved at komme i gang igen, med Leszek og Ole ved roret. Efter at have genoptaget kontakten med Jacobi Skole, flyttede undervisningen til vores egne lokaler, med få deltagere godt nok, men så kom Georgien igen på tværs…


Kamppokalen går til Michael Christensen, som har haft en strålende sæson og scoret 7 af 8 points, fire gange som kaptajn på A række-holdet og 4 gange som reserve i mesterrækken!


”Derfor får han denne….”!


Klubmedlemmer har deltaget i Vojens Efterjuleturnering, i Emt’er, bl.a. i Svendborg under DM, i Grindsted og måske andre steder. Forude venter Varde Weekend og de fem tirsdage i maj.


Endelig har Bjarne og Niels Aage været på skakhøjskole – mon de huskede stigen?


Bjarne har desuden modtaget Unionens hæderstegn for meget lang og tro tjeneste i vores hovedkredse – tillykke!


Forårsklubturneringen blev afviklet i to grupper à 8 og 10 deltagere. Gruppe et blev vundet af Poul med scoren 5 af 6, mens vort unge håb Leszek blev nr. 2 med 4½ p. Desværre måtte Benny trække sig undervejs, men han er stadig fit og har påtaget sig at fremlægge klubbens regnskab, da John ferierer.


Gruppe to blev i overlegen stil vundet af Niels Peter, som desuden styrede rundeplanlægningen på bedste vis. Nr 2 og 3 blev Sven og Bent. Det er klart, at vi er særlig glade – og taknemmelige – for at Bent kunne vende tilbage til klubben efter sin alvorlige sygdom. Hurra.


Klubmester blev Poul igen igen, men denne gang måtte han selv hjælpe til ved nærlæsningen af turneringsskemaerne!


I bestyrelsen har vi overvejet, om vi skal fortsætte med at rate vores forårs-klub-turnering – hvad synes I?


Der er blevet indleveret ganske få skønhedspartier og bestyrelsen overvejer, om denne tradition skal opretholdes.
03/4-2018
"Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling, tirsdag d. 25.4.18 kl. 18.15.
Vi starter med et fælles måltid, bestående af Kvicklys (kan bestilles hos mig) eller egne madder + passende med øl (klubben giver).


Kl 19 starter GF med følgende punkter:


1. valg af dirigent


2. Formandens beretning - herunder uddeling af præmier for placeringer i forårets klubturnering, bedste præstation i holdturneringerne


og for evt. kåret skønhedsparti.


3. Fremlæggelse af regnskab


4. Valg til bestyrelsen: på valg er Benny og Niels Peter. De to suppleanter, som blev valgt sidste år, fortsætter, mens revisor og dennes suppleant (Bjarne og Niels Aage) er på valg hvert år.


5. Indkomne forslag. Disse skal indsendes til bestyrelsen mindst 10 dage før GF, altså senest d. 14. april.'


6. Evt."


Angående klubbens SKØNHEDSPOKALl: I kan få jeres navn på denne sølvpokal, hvis I har spillet et smukt skakparti i det forløbne år og indsender dette til bedømmelse.


Så vidt jeg husker reglerne for denne konkurrence, skal partiet være spillet i holdkampe, klubturneringskampe eller EMT-turneringer, altså med 'normal' betænkningstid.


Et udvalg, fx bestående af Benny og John, vil bedømme partierne.


Fristen for indsendelse er søndag den 22. april.
04/04-2016


Kære alle sammen!


Nogle af jer ved det allerede, men i lørdags døde vores mangeårige medlem, Niels Ejner Nielsen.


Han var igennem en meget lang og smertefuld sygdomsperiode, så måske kom døden som en lettelse.


Når vi ved mere, vil vi mindes ham på forskellig måde.
Dagsorden til generalforsamlingen:
1.valg af dirigent


2.Formandens beretning - herunder uddeling af præmier for placeringer i forårets klubturnering, i holdturneringen og for et evt. kåret skønhedsparti


3.Fremlæggelse af regnskab


4.Valg til bestyrelsen: på valg er Anders, John og Peter.


   Desuden skal der vælges (for to år) to suppleanter og (for et år) revisor og revisorsuppleant


5.Indkomne forslag. For at disse kan blive behandlet, skal de indsendes til bestyrelsen 10 dage før, altså senest d. 15.april


6.Drøftelser af gode emner - måske det samme som


7. evt.
27/4 - 16


Dagsorden til generalforsamling i Varde Skakklub d. 26. april 2016


1. valg af dirigent

2. formandens beretning

3. fremlæggelse af regnskab

4. valg til bestyrelsen. på valg er Niels Peter og Benny, som begge er villige til genvalg

5. forslag (der er ikke indkommet forslag)

6. mere løst end fast, bl.a. tur til Flensborg 24.9.16

                                           ideer til at få nye medlemmer

                                           sæsonstart 

                                           lokaler

                                           vores weekendturnering

7. evt.Referat Generalforsamling 26.4. 2016."I alt 13 medlemmer deltog i Varde Skakklubs generalforsamling d. 26.4. 2016.


1. Dirigent var Niels Aage, som meddelte, at GF var lovligt indvarslet, nemlig 14 dage forud.

2. Formandens beretning indeholdt udover en redegørelse for klub- og holdturneringerne også en helbredsoversigt: Søren og Ole

    blev syge i efteråret, men er igen aktive som før.

    Kamppokalen gik til Steen for den nydelige score på M1, nemlig 5½ p af 7 mulige.

    Klubmester blev for andet år i træk Poul, som via en 1.plads i efteråret og en 4. plads i foråret opnåede den bedste samlede placering.

    Skønhedspræmien gik til Niels P for en smuk gevinst over Anders.

3. Regnskabet viste større indtægter for kaffekassen, men også bl.a. større udgifter til kørsel til holdkampe, derfor er overskuddet mindre end sidste

    regnskabsår, men stadigvæk + 1465 kr. Vi har en sund økonomi.

4. Niels P og Benny blev genvalgt til bestyrelsen, og også de to revisorstillinger blev genbesat (Bjarne og Niels A)

5. Ingen forslag var indkommet

6. Flensborgturen er fastsat til lørdag d.24.september. Pt har mange interesserede meldt sig, flere medtager deres egne dronninger.

    Det kniber meget med nye medlemmer, forskellige ideer drøftedes, og bestyrelsen vil reagere herpå.

    Klubstart d.30.august. Vores adresse vil fra da af igen være den renoverede Lykkesgårdsskole.

    I næste sæsons holdturnering vil vi sandsynligvis stille 3 hold, og de tre holdledere skal arbejde tæt sammen i arbejdet med at stille hold.

7. Niels A foreslog en uformel sommerturnering."


REFERAT

af ordinær generalforsamling i Varde Skakklub den 28. april 2015.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Valg til bestyrelsen: på valg er Anders, John og Peter, der alle er parate til genvalg, men andre må gerne melde sig.

5. Indkomne forslag. For at disse kan blive behandlet, skal de indsendes til bestyrelsen 10 dage for GF, altså om kun 4 dage!

6. Drøftelse af den måde klubmesterskabet bør afgøres på. I øjeblikket mødes efterårets vinder og forårets vinder i 2 hurtigskakpartier a 20 minutter, ved uafgjort, spilles et såkaldt armageddon- parti, hvor hvid får 6 minutter og skal vinde over sort, der tildeles 5 minutter.

Et anden mulighed kunne være at lægge placeringerne i de to halvårsturneringer sammen, så at spilleren med det sammenlagt laveste (placerings-)tal er klubmester.

7. Evt.

Følgende drøftedes/vedtoges:

-Ad pkt. 1: Ejvind Lauridsen valgtes og erklæede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

-Ad pkt. 2: formand Anders redegjorde for årets aktiviteter mv, herunder klubbens nye lokaler, om turneringsaktiviteter, klubturneringen, holdturneringen, vandrepokalen, besøg fra venskabsklubben fra Flensborg, skønhedspokalen, bestyrelsesmøder, skoleskak.  

Spørgsmalet om klubbens tilknytning til skoleskak drøftedes. Bestyrelsen går videre med spørgsmalet.

Formandens beretning er vedhæftet referatet som bilag. (se formandens beretning nedenfor)


-Ad pkt. 3: John redegjorde for regnskabet, der godkendtes.

-Ad pkt. 4: Anders, John og Peter genvalgtes. Jan Schou og Ejvind Lauridsen valgtes som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Bjarne og Niels-Aage valgtes som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

-Ad pkt. 5: Der forelå følgende forslag fra Niels-Aage Kristensen:

"Der nedsættes et Holdturneringsudvalg i starten af hver skaksæson,straks efter at bestyrelsen har besluttet, hvor mange hold, der tilmeldes.

Holdudvalget har 2 opgaver :

- at lave en styrkeliste,der gør det muligt, at benytte de enkelte medlemmer bedst muligt

- at sætte holdene til de enkelte runder i fellesskab

Holdudvalget består af de respektive holdledere, som selv vælger en "tovholder"."

Efter drøftelse trak Niels-Aage forslaget mod, at bestyrelsen sikrer en tilrettelæggelse af holdturneringen i overensstemmelse med forslaget, dog således at styrkelisten fortsat fastsættes af bestyrelsen.

-Ad pkt. 6: Anders redegjorde for forslaget, der hidrører fra Poul. Bestyrelsen overvejer den fremtidige afvikling af mesterskabet i lyset af drøftelserne.

-Ad pkt. 7:  Benny Damborg demonstrerede sit par spille  i Varde Weekend 2015 mod Lars Wisler, Grindsted. Partiet var valgt som årets skønhedsparti spillet iaf et klubmedlem.

Ejvind Lauritsen       /           Peter Roesen        

Dirigent                          Referent


  


formandens beretning april 2015

Lokale: Vi er igen flyttet, denne gang til den Gl. Handelsskole, hvor vi har udmærkede lokaler.

EMT’er o.lign.: Vi arrangerede for 2. gang Varde Weekend - turneringen, sjovt at arrangere - og et kæmpearbejde! Enkelte af os har deltaget i EMT’er og hurtigturneringer, mest flittig er helt sikker Niels Aage, som fx var med i Grindsted Skakklubs Høstturnering, og endelig tog en del af os til Vojens- hurtigjuleturneringen.

Klubturneringen: I efteråret var vi en stor gruppe (16 deltagere), her i foråret to grupper på hver  8 deltagere, i gruppe 1 kunne Søren dog ikke fuldføre pgra. arbejde, og Gabor ville/kunne ikke deltage, da han først lige var vendt tilbage efter et længere ophold i hjemlandet.

Poul vandt efterårets turnering på en bedre korrektion end Gabor (2 og 1 øl). Bedst i seedningsgruppe to var Søren (1 øl), og bedst i rgr. tre var Jan med bedre korrektion end John og Niels Aage (2 og 1 og 1 øl).

Forårsturneringens gruppe et blev vundet af Anders med bedre korrektion end Poul (2 og 1 øl), mens gruppe to blev vundet af Jan foran Niels Aage og John (2 og 1 og 1 øl).

Klubmesteren skal findes i to hurtigkampe mellem efterårets og forårets vinder, Poul og Anders.

Holdturneringen: Vi klarede os pænt i mesterrække 1, hvor vores hold blev nr. 3, men langt efter Horsens, som tog 5. hovedkreds’ plads i 2. division. Vores hold i A-rækken blev nr. 2 efter Grindsted, men da denne klub ikke kunne stille 8 mand til oprykningskampen til mesterrække 2, stillede vi 8 mand fra vores A- og B-rækkehold, til lejligheden forstærket af Leszek, som blev meldt ind i en håndevending og placeret på bræt 1 i oprykningskampen mod Ribe 2. Vi vandt denne kamp, og jeg er sikker på, at vi kan takke vores nye blod fra den desværre opløste Helle Skakklub for denne succes!

Vi uddeler altid en vandrepokal til den tapreste i holdkampene, en kamppokal. Den tilfalder i år John, som scorede 6½ p. af 7 mulige på de to B-rækkehold: ud over sølv der nu skal pudses førte denne præstation til et spring fremad i ratingtabellen!

Flensborg: Vores venner i Skakklubben af 1876 i Flensborg aflagde os et hyggeligt besøg den 23. august i efteråret. Programmet blev ændret til at vi spillede to kampe mod hver en af deres 8 spillere, vist en god ide. Der blev ikke tid at besøge Varde Museum og bl.a. se nogle af Frello-billederne. Dagen sluttede i stedet for med fællesspisning  på kong Svend, hvor det blev der mange gode samtaler -  jeg husker, at min bordnabo ikke syntes, at man i Tyskland behøvede et parti som SSW, men at man skulle stemme politisk og ikke nationalt). Og så var der noget med en tysk ellers nydelig skjorte, som blev farvet meget rød - men en dansk skjorte kunne alligevel ikke erstatte denne….

Skønhedspokalen: Komiteen, som skulle præmiere et skønt parti, mødtes for godt et døgn siden, og der var indleveret 4 partier til bedømmelse, som alle var åh så skønne. Men prisen tilfaldt fortjent Bennys flotte gevinst over Lars Wisler i søndags (egentlig efter fristens udløb…).

Bestyrelsesmøder. Vi har holdt i alt fem møder, med et godt udbytte, synes vi, og et passende svind i gaven fra Flensborg  til bestyrelsen. en flaske Johannsen Rom!                

Skoleskak: Sidst på året 2014 tog John initiativet til at kontakte byens tre skoler for at tilbyde skak. Vores oplæg blev mødt med stor interesse af Jacobi Skole, og vi enedes om at starte skak fredag eftermiddag kl. 13.30 til 14.30, i første omgang i de 7 uger mellem vinterferien og påskeferien. Rent skoleteknisk kaldes det ”understøttende undervisning”:  En 4.klasse, to 5.klasser og en 6.klasse var eleverne, der i denne time skulle vælge ”spil”, (spil med indlæringspotentiale vil jeg kalde det), og deres lærere og SFO-ansatte ville være til stede, 4-5 voksne.

Efter påske fortsætter vores aktiviteter sådan, at interesserede elever spiller om fredagen – der er ca. 20 –

og sådan at særlig interesserede spiller og øver sig tirsdag eftermiddag. Leszek er primus motor og har især hjælp af Ole.


28.april 2015 Anders

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Varde Skakklub om 14 dage, d. 28. april kl. 19.15.


D. 17. 4-2015

Indkommet forslag til generalforsamlingen d. 28/4.


Jeg vil gerne stille følgende forslag til drøftelse og evt vedtagelse.

Der nedsættes et Holdturneringsudvalg  i starten af hver skaksæson,straks efter at bestyrelsen har besluttet, hvor mange hold, der tilmeldes.

Holdudvalget har 2 opgaver :

- at lave en styrkeliste,der gør det muligt, at benytte de enkelte medlemmer bedst muligt

- at sætte holdene til de enkelte runder i fællesskab

Holdudvalget består af de respektive holdledere, som selv vælger en "tovholder".

Niels Åge KristensenDagsorden:

1. Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Fremlæggelse af regnskab

4.Valg til bestyrelsen: på valg er Anders, John og Peter, der alle er parate til genvalg, men andre må gerne melde sig.

5.Indkomne forslag. For at disse kan blive behandlet, skal de indsendes til bestyrelsen 10 dage for GF, altså om kun 4 dage!

6.Drøftelse af den måde klubmesterskabet bør afgøres på. I øjeblikket mødes efterårets vinder og forårets vinder i 2 hurtigskakpartier à 20 minutter, ved uafgjort, spilles et såkaldt  armageddon-parti, hvor hvid får 6 minutter og skal vinde over sort, der tildeles 5 minutter.

Et anden mulighed kunne være at lægge placeringerne i de to halvårsturneringer sammen, så at spilleren med det sammenlagt laveste (placerings-)tal er klubmester.

7.Evt.


Inden GF spiser vi sammen - kl. 18.30 - klubben giver øl, og I bestiller smørrebrød hos mig, senest den 21. april.


Vi uddeler hvert år 3 sølvglinsende vandrepokaler: kamppokalen for bedste indsats i holdkampene, en pokal til klubmesteren og endelig skønhedspokalen til præmiering af et skønt skakparti. Lad stoltheden råde og grav et flot parti frem og send det til (et af) de tre medlemmer i bedømmelseskomiteen: Benny, John, Anders. For at de skal have tid til bedømmelsen, bedes I indlevere senest 21. April.Referat af GENERALFORSAMLING i Varde Skakklub tirsdag den 26. april 2011

Deltagere: Søren, Niels Peter, Mikael Bent, Niels Ejnar, Bjarne, Peter, Benny, Ole, Anders, Arne, Jasper og Hans Jørn.

Dagsorden:

1.                                      Valg af dirigent

2.                                      Formandens beretning

3.                                      Fremlæggelse af regnskab

4.                                      Valg

5.                                      Forslag til vedtægtsændringer

6.                                      Indkomne forslag

7.                                      Eventuelt             

 - Ad pkt. 1:         

Mikael Langager valgtes som dirigent.

 - Ad pkt. 2:         

Formand Anders Christensen gennemgik årets aktiviteter, herunder kulturnatten, åbenthus-arrangement, foredrag i klubben, afholdelse af fest. Vi har klaret os godt i klubturneringen, hvor der har været god mødedeltagelse fra medlemmernes side. 1.-holdet, der sikrede sig endnu en sæson i 2. division, har deltaget i et kommunalt arrangement for årets sportsfolk i anledning af oprykningen sidste år.

Efterårsturneringen vandtes af Anders, men Peter vandt forårsturneringen. De to skal spille omkamp om klubmesterskabet.

Mikael fik tildelt kamppokalen, mens skønhedspokalen for årets parti gik til Anders.

Der uddeltes 3 præmier:

Klubmesterskabet ( afgøres efter generalforsamlingen )

Bedste 2. holdsspiller. Jesper Hansen

Bedste 3. holdsspiller. Arne Otto Bak

-Ad pkt. 3:

Kassereren Arne Otto Bak gennemgik regnskabet, der omdeltes. Resultatet med et underskud på knap 3.000 kr., der skyldes få indtægter udover kontingentet, og de stigende udgifter til kørsel til 1. holdskampe, er ikke tilfredsstillende.

Mulighederne for at rette op på dette drøftedes, herunder mht fremtidige kontingentforhøjelser.

Regnskabet godkendtes.

- Ad pkt. 4:         

Anders Christensen, Arne Otto Bak og Peter Roesen genvalgtes til bestyrelsen for en periode på 2 år.  

Alfred Holm genvalgtes som revisorsuppleant.

- Ad pkt. 5:

Arne redegjorde for forsalget til vedtægtsændringer, der i det væsentlige vil indebære, at bestemmelse om årlige indbetalinger på konto i Varde Bank, udgår,

 ligesom klubbens aktiver ved opløsning af klubben skal tilfalde hovedkredsen.

Niels Ejnar fremsatte forslag om, at der tillige sker en præcisering af reglerne om valg til bestyrelsen og til revisorposten.

Efter debat blev alle forslagene til vedtægtsændringer trukket tilbage med henblik på, at der til næste generalforsamling fra bestyrelsens side fremsættes et

samlet forslag til vedtægtsændringer, der udsendes som vedhæftet fil til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

- Ad pkt. 6:         

Ingen forslag modtaget.

- Ad pkt. 7:         

Den kommende sæsons aktiviteter drøftedes.

Klubben står for afholdelse af Ølgodturneringen i maj 2011 samt holdpokalturnering den 15. maj 2011.

Der forventes afholdt bestyrelsesmøde den 23. august, mens 1. klubaften bliver den 30. august 2011.

Mikael Langager                                                                Peter Roesen

dirigent                                                                               referent
Hermed indkaldes alle medlemmer af Varde Skakklub til årets ordinære GF, som afholdes


tirsdag den 27.4. 2010 kl. 19.15 i vores klublokale.


Dagsorden:


1. valg af dirigent


2. formandens beretning


3. fremlæggelse af regnskab


4. kørselstakster


5. kontingent


6. valg


7. evaluering af klubturneringen


8. indkomne forslag iøvrigt


9. eventuelt


Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og alle der er interesserede i at give et nap med her, er meget velkomne til at melde sig!!


Niels Peter er villig til genvalg, mens Flemming ikke modtager genvalg.


NB! I lighed med vores sidste (jule-)afslutning vil vi arrangere spisning med bægerklang og godt humør inden GF, nemlig kl.18.00.


Anders modtager som sidste gang jeres bestillinger på smørrebrød ( pr. stk. ca. 25 kr) og bringer dem frem. Tilmelding med angivelse af antal madder senest den 20.4 .


 


NBNB!! Programmet for de tre sidste tirsdage er ændret lidt:


13.4 :hængepartier


18.4 : sidste frist for afvikling af HP


20.4 : runde 7


 


Med venlig hilsen og vel mødt


Anders og resten af BStGeneralforsamling i Varde skakklub på Lykkesgårdskolen mandag d. 5. maj kl. 19.30


 


Dagsorden


 


Valg af dirigent / Michael Langager valgt


Formandens beretning  / godkendt (Klubmester blev Peter Roesen. Niels Peter Nissen fik kamppokalen, Michael Langager fik præmien for bedste parti)


Aflæggelse af regnskab / godkendt


valg ( på valg Flemming Færge, Benny Damgaard og Alfred Holm Benny Damgaard ønskede ikke genvalg. Niels Peter Nissen blev nyvalgt, Alfred Holm og Flemming Færge blev genvalgt.


Indkomne forslag / ingen


Drøftelse af næste sæson (08/09) /


Eventuelt

Generalforsamling


Varde Skakklub indkalder til generalforsamling den 2. maj 2007 kl. 19.30 i klubbens lokaler på Lykkesgårdsskolen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for sæsonen 2006/2007.

3. Uddeling af skønhedspræmie for årets parti.

4. Formandens beretning om næste sæson.

5. Regnskab, samt fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg.

8. Eventuelt.