Varde skakklub

Sidst opdateret

10/1/19

Home Klubben turneringer billeder skakopgaver

Vedtægt for Varde Skakklub vedtaget på generalforsamling d. 24. april 2012

Love og vedtægter for Varde Skakklub.

§ 1.                Klubbens navn er Varde Skakklub, og dens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.

§ 2.                Medlemskab kan opnås af alle, der kan tilslutte sig klubbens formål, betaler kontingent og respekterer generalforsamlingens vedtagelser.

§ 3.                Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 14 dages frist, enten i dagspressen, på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til medlemmerne.


Forslag til gereralforsamlingsbeslutninger skal indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med bilag udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen.


På den ordinære generalforsamling foretages valg af bestyrelsen, revisor og disses suppleanter. Regnskabet fremlægges til godkendelse. Der træffes bestemmelse om spilletid, spillested og kontingent, og der behandles sådanne spørgsmål, som er af almindelig interesse for klubben. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst ¼ af klubbens medlemmer eller en enig bestyrelse kræver det.

§ 4.                Bestyrelsen består af fem medlemmer, der konstituerer sig med en formand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år, mens der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

To suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar overfor generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal; ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.

§ 5.                Alt andet end skaklige aktiviteter er forbudt i klubbens lokaler på de vedtagne klubaftener.

§ 6.                Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som                      er tilgængelige for alle klubbens medlemmer. Til at lede disse vælger                      bestyrelsen en turneringsleder og fastsætter regler for turneringen.

§ 7.                Forandringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun                      når mindst 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for                      forslaget. Bestemmelsen om klubbens ophævelse kan kun ske, når mindst ¾ af                      klubbens medlemmer stemmer derfor. Skulle klubben ophøre at bestå tilfalder                      den eventuelle formue den hovedkreds som klubben tilhører.

                     Således vedtaget på generalforsamlingen d. 24.4.2012

sign.


Anders Christensen               Michael Langager


formand                           dirigent